Asma 1000 hajat
ASMA 1000 HAJAT

 Ini adalah Ismul A dhom yang bisa diniatkan untuk segala hal. Maka pergunakanlah Asma Allah ini sebagai s aranamu dalam berdoa untuk memenuhi semua hajatmu atau permasalahan yang menimpa dirimu. Semoga dengan ini menjadi selesai semua yang memberatkan pundakmu. Perg unakanlah dia sebagaimana mestinya.Inilah sadaqoh ilmu dari kami untuk keperluan mu. Kaifiatu amal : Dahului dengan sholat Hajat minimal 2 rakaat. Selesai sholat, lanjutkan dengan p embacaan Syahadatain, Istighfar dan sholawat alan nabiy. Lalu membaca tawasul sep erti dibawah ini : Al-fatehah li ridhoo illahi ta aalaa wa syafaa atin nabiyyi sayyidina muhammadin sho lallahu alaihi wa aalihi wa sallama wa li barokaati karoomaati auliaa-illahi ta aal aa was sholihiina wa ridhol walidayni li qodhoo-i haajatii .( Niat / hajat kita ) wa ila hadrootin nabiyyi sayyidina Muhammadin sholallahu alaihi wa aalihi wa sallam a, wa ila ruuhi Al-Habib Ali bin Husein Al-Atthos wa ilaa hadrooti nabiyullah Su laiman bin Daud alaihimassalam wa waziirohu Ashif bin Barkhiyaa, wa ila ruuhi man ajazani Pangeran Muhammad KH.Ali Umar Toyyib Al-Palembani. Bisirril Al-fatehah .. Bismillahir rahmaanir rahiim Allahumma inni as-aluka bismikal a dhoom : Yaa Muznaqob. 1000x Selesai membaca Asma Allah Al-a dhoom tutuplah dengan doa yang menjadi hajat atau kesusahanmu. Lakukan cara ini sampai terqabulkan permintaanmu. Barakalloh .Semoga Allah segera mengabulkan permintaanmu. === Sempurna Ijazah === CARA BERTAWASUL KEPADA RASULULLAH SAW  Sadarkah kita disaat ter tekan oleh masalah dan kesulitan hidup, disaat itulah kita sekuat tenaga berlari mencari berbagai macam cara untuk terlepas dari semua himpitan itu. Semua ijaza h doa dikeluarkan, dibaca dan diamalkan dengan harapan sesegera mungkin terlepas dari kesempitan.Semua hal dilakukan, segala cara dikeluarkan, semua jurus dikem bangkan dengan tujuan agar dapat bernafas dengan lega karena beban itu sudah hil ang. Tunggu ditunggu makhroj yang diharapkan tidak kunjung datang. Doa yang dihara pkan Qobul, .jangankan Qobul, wushulpun tidak.Kecewa ?? tentu saja Ada satu cara yang tidak akan kecewa bagi siapa saja yang berhajat untuk terlepa s dari himpitan beban. Yaitu bertawasul kepada Rasulullah SAW. Bayangkanlah, jik a beliau meng AMINKAN doamu Cara inilah yang kami tuliskan untukmu. Sekedar bantuan dari kami, karena kami per duli dengan masalah yang menimpamu. Dengan harapan semoga dengan ini kau mendapatkan semua mimpi-mimpimu. Insya Allah Beliau SAW akan meng-aminkan doamu sebagai b ukti cinta beliau kepada kita ummatnya. Kaifiatu Amal Sholat Dahulu dua rakaat lillahi ta ala. Ba da salam membaca tawasul ini Al-fatehah ilaa hadroti Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Sholallahu ala ihi wa sallama wa ala alihi wa ashhaabihi wa ajwaazihi wa dzurriyaatihi wa ashfiy aa-ihi wa ahbaa-ihi wa dzunuudihi wa ila hadroti Rijaalil Ghoib wa Rijalillah wa Rijaalil Mu minina wa arwahil muqoddasah wa ashaabin naubah wa ila ro-isihim wa i la hadrotin nabiyullah Khidir wa Nabiyullah Ilyas Alaihimassalam, wa khusushon ma n ajazani Pangeran Muhammad KH.Ali Umar Toyyib Al-Palembani, Bisirril al-fatehah . .7x Adab membaca sholawat : Hadirkan hati sambung rasa kepada Rasulullah SAW, tumbuhkan jiwa Mahabbah sedeka t mungkin, cinta benar-benar kepada Beliau sebagai ummatnya.Munajat kepada Allah taa alaa mohon syafaat Rasulullah SAW, lalu memberi salam kepada Rasulullah SAW d engan membaca sholawat salam ini : As-Sholatu Was Salamu Alaika Yaa Sayyidi Yaa Rasulullah Qod Dhoqot Hiilatii Adrik nii Wa Khudz-Biyadii Wa Kun Ma ii Aghistnii Sarii an Bi izzatillah. 313x Doa tawasul : Allahumma inni as-aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Sayyidina Muhammadin S holallahu alaihi wassalaama , an-nabiyyir rohmah wa syafii il ummah. Yaa Sayyidi Ya a Rasulullah inni atawassalu bika ilaa robbi fii haajati ( hajatmu ) lituqdhoo lii. Al lahumma syaffi hu fiyaa Allahumma syaffi hu fiyaa Allahumma syaffi hu fii nafsii. Lakukanlah dengan ikhlas dengan penuh rasa cinta kepada Beliau An-Nabi SAW. Insy a Allah, kesulitanmu akan segera terhurai. Amiin Allahumma Amiin. Barakalloh serta kanlah kami didalam doamu. Wassalam.
Komentar

Postingan Populer